DLA KOGO KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA I WSPOMAGAJĄCA AAC?

Dla dzieci, których mowa jest ograniczona lub nie mówią w ogóle. A w szczególności:
- dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
- dla dzieci z autyzmem
- dla dzieci niemówiących bądź komunikujących się w sposób niezrozumiały.

Małe dziecko komunikuje się od pierwszych chwil swojego życia - płacze, krzyczy, uśmiecha się, gaworzy, a potem zaczyna mówić. Mowa jest najszybszym i najbardziej efektywnym sposobem komunikowania się.
W przypadku dzieci, które rozwijają się nienormatywnie; dzieci z trudnościami/wyzwaniami rozwojowymi, mowa często pojawia się z opóźnieniem, w sposób zakłócony lub nie rozwija się wcale. Powoduje to, że dziecko nie jest w stanie skutecznie porozumiewać się z otoczeniem.

Dla jego dalszego rozwoju oznacza to, że:
- nie może zaspokoić wielu swoich potrzeb
Staje się uzależnione od dorosłych, którzy je znają i domyślają się (nie zawsze trafnie...), czego w danej chwili chce lub nie chce. Dziecko traci możliwość decydowania choćby o najprostszych kwestiach (np. co zje lub jaką bajkę będzie oglądać);
- nie jest w stanie aktywnie wpływać na otoczenie
Może tylko biernie obserwować, ewentualnie zgadzać się lub protestować ( bywa, że w sposób nieakceptowalny społecznie)
- jest zagrożone ograniczeniami w relacjach równieśniczych
- nie jest rozumiane
- w dziecku i jego najbliższych narasta frustracja
U części dzieci zmienia się w bierność i wycofanie; inne uczą się komunikować za pomocą "zachowań trudnych" - bo tylko tak są w stanie wyrazić swoje potrzeby (np. "będę kopał i krzyczał, to dasz mi spokój", "jak będę rzucał rzeczami, to ktoś wreszcie zwróci na mnie uwagę" )
- edukacja i oddziaływania wychowawcze/terapeutyczne są mało lub nieskuteczne
"Bez komunikacji, nie ma edukacji"
- dziecko jest zagrożone wtórną niepełnosprawnością intelektualną 
Dziecko nie mówiące/mówiące mało ma niewiele okazji do nabywania umiejętności językowych, a rozwój języka i koimunikacji jest ściśle związany z rozwojem poznawczym/intelektualnym.

Sposobem na zmniejszenie wyżej wymienionych negatywnych konsekwencji, jest danie dziecku, możliwie wcześnie, szansy na skuteczne porozumiewanie się z otoczeniem. I właśnie to jest podstawowym celem AAC.

Tworzymy zindywidualizowane systemy komunikacyjne, aby umożliwić dzieciom niemówiącym/mówiącym mało aktywne uczestnictwo w życiu i osiąganie swoich celów.

KOMUNIKACJA ALTERANTYWNA, A WSPOMAGAJĄCA - RÓŻNICE

KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

Gdy wiemy, że dziecko nie jest w stanie mówić i nie będzie w przyszłości efektywnie komunikować się słownie (np. ze względu na fizyczne uszkodzenie aparatu mowy). Wypracowujemy alternatywny wobec mowy sposób porozumiewania się, który będzie towarzyszył dziecku całe życie.

KOMUNIKACJA WSPOMAGAJĄCA

Gdy mowa rozwija się z opóźnieniem, dziecko mówi zbyt mało, zbyt niewyraźnie, aby skutecznie się porozumiewać. Dodatkowe sposoby komunikowania się (np. gesty, czy symbole) pozwalają uzupełnić mowę i, co ważne, stymulują rozwój językowy (także rozwój mowy).
Wspomagająca komunikacja służy dziecku do momentu, kiedy jej potrzebuje. Jeśli wraz z rozwojem dziecka, rozwija się także mowa - stopniowo ogranicza się korzystanie z AAC bądź zupełnie z niego rezygnuje na rzecz mowy.

KIEDY POWINNO SIĘ WPROWADZAĆ DZIECKU AAC?

Teraz, już! Nie ma żadnych wstępnych umiejętności ani granicy wiekowej, kiedy należy rozpocząć terapię AAC. Jeśli tylko istnieje ryzyko, że dziecko może nie rozwijać mowy w naturalny sposób (diagnoza genetyczna, obciążony wywiad, trudności w kontakcie itp.), wprowadzajmy komunikację alternatywną jak najszybciej. Nie pozwólmy na frustrację, unikanie kontaktu, zachowania trudne, które mogą się pojawić, kiedy nie można nic powiedzieć…

- dobrze przemyśleć decyzję o wprowadzeniu tej formy komunikacji. Odpowiedzialność za efektywność działań leży bowiem nie tylko po stronie terapeuty, ale także Waszej. AAC to cały system, który wymaga zaangażowania nie tylko Waszego, ale także pozostałych najbliższych dziecka oraz osób, które na co dzień z Twoim dzieckiem funkcjonują.

- wybrać terapeutę prowadzącego, z którym pozostaniecie w stałym kontakcie przez cały okres trwania terapii. Terapeuta będzie opracowywał strategie komunikacji dla różnych potrzeb/sytuacji, w których dziecko funkcjonuje, kontrolował realizację/efektywność wprowadzanych strategii, wprowadzał aktualizacje.

Terapeuta prowadzący, na Wasze życzenie, jest także gotowy przeprowadzać superwizję w wybranych przez Was miejscach, w których stosowana będzie Komunikacja Alternatywna i Wspomagająca AAC (może spędzić czas w Waszym domu, żłobku, przedszkolu, szkole przeprowadzając superwizję, czyli sprawdzając w jaki sposób system AAC funkcjonuje, uczyć osoby zaangażowane w system ).

JAK PRACUJEMY Z DZIECKIEM?

Zajęcia z Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej AAC prowadzimy w formie cotygodniowych zajęć bądź też w formie turnusów AAC. Poznajcie nasze formy pracy:

Turnusy AAC
Superwizja
Zajęcia cotygodniowe
Zajęcia pedagogiczne
Zajęcia polisensoryczne
Terapia psychologiczna
Terapia SI
Fizjoterapia

TURNUSY - wszystkie informacje dotyczące tej formy pracy, znajdziesz tutaj .

SUPERWIZJA
Jeżeli potrzebujecie wsparcia w codziennym stosowaniu AAC w domu lub też takiego wsparcia potrzebuje żłobek, przedszkole, szkoła bądź terapeuta pracujący na co dzień z dzieckiem, istnieje możliwość indywidualnych spotkań z naszym terapeutą AAC we wskazanym przez Was miejscu. Czas i cena takiej superwizji jest ustalana indywidualnie.

Istnieje także możliwość konsultacji on-line/telefonicznych z wybranymi użytkownikami systemu (żłobek, przedszkole, szkoła, terapeuta).

ZAJĘCIA COTYGODNIOWE

Nie musicie wybierać opcji turnusowej, żeby pracować z dzieckiem przy użyciu AAC. Możecie zapisać dziecko na stałe, regularne (np. cotygodniowe) zajęcia, które zapewnią diagnozę umiejętności i potrzeb komunikacyjnych, zbudowany o nie Indywidualny System Komunikacyjny, stałe ćwiczenie umiejętności posługiwania się wprowadzonym systemem komunikacji, jego bieżącej weryfikacji i aktualizacji oraz możliwość bieżącej rozmowy/konsultacji z terapeutą prowadzącym.

 

JESTEŚMY MIEJSCEM PRZYJAZNYM UŻYTKOWNIKOM AAC.

Jeżeli Twoje dziecko ma już swój Indywidualny System Komunikacyjny, zapraszamy na zajęcia z wykorzystaniem ISK. Dzięki uczestnictwu w zajęciach, Twoje dziecko będzie miało możliwość komunikowania się za jego pomocą w dodatkowym środowisku, jakim jest ASQ.

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z WYKORZYSTANIEM INDYWIDUALNEGO SYSTEMU KOMUNIKACYJJNEGO AAC

Zajęcia prowadzone są w oparciu o Indywidualne Systemy Komunikacyjne dzieci z wykorzystaniem dodatkowych pomocy z zakresu AAC (komunikatorów, znaków, gestów, komputera, tabletu, programów komputerowych, aplikacji mobilnych). Mają one za zadanie wspierać ogólny rozwój poznawczy oraz umiejętności szkolne takie jak czytanie, liczenie, edukacja przyrodnicza, plastyczna, czy muzyczna.

Umiejętności językowe, które będą rozwijane podczas zajęć pedagogicznych to m.in.:
- łączenie ze sobą symboli AAC w dwu-, a następnie wieloelementowe wypowiedzi,
- umiejętność używania różnych części mowy,
- poszerzanie zasobu słownictwa w kontekście sytuacyjnym i w oderwaniu od niego,
- kształtowanie użycia symboli w różnych funkcjach komunikacyjnych (np. proszenie, nazywanie osób, zadawanie pytań, uzasadnianie itd.)
Podczas zajęć tworzone będą  sytuacje komunikacyjne i zadaniowe wymagające od użytkownika aktywnego korzystania ze swojego narzędzia.

Funkcje słuchowe:
- lokalizacja i różnicowanie źródła dźwięku,
- kolejność dźwięków,
- odtwarzanie rytmu itd.

Funkcje wzrokowe:
- analiza, synteza, pamięć wzrokowa; spostrzegawczość;
- koordynacja wzrokowo- ruchowa.

Do nauki czytania wykorzystywane są metody: symultaniczno- sekwencyjna, czytanie globalne, Program Łatwe Czytanie, 18 struktur wyrazowych, Czytanie Programowane.
Metoda pracy dobierana jest indywidualnie do potrzeb, wieku i umiejętności dziecka.

 

ZAJĘCIA POLISENSORYCZNE Z WYKORZYSTANIEM INDYWIDUALNEGO SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO AAC
- więcej o zajęciach tutaj.

 

 

ZADZWOŃ:

533 335 332 (Warszawa) | 533 403 400 (Wołomin)

NAPISZ DO NAS: