Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych jest terapią wchodzącą w skład neurosensomotorycznej integracji odruchów metodą Swietłany Masgutowej (MNRI)

Program MNRI można stosować do ułatwienia funkcjonowania dzieci z:

 • Uszkodzeniem układu nerwowego;
 • Mózgowym porażeniem dziecięcym;
 • Zespołem Downa i innymi zespołami genetycznymi;
 • Opóźnionym rozwojem psychomotoryczny;
 • Zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD);
 • Autyzmem, spektrum autyzmu i zespołem Aspergera;

 

 • Trudnościami w nauce, głęboką dysleksją i dysgrafią;
 • Emocjonalną niestabilnością;
 • Problemami z koncentracją;
 • Dokuczającymi lękami i fobiami;
 • Zaburzeniami mowy;
 • Zespołem FAS, FASD;
 • Przejawami zachowania agresywnego.

 

Odruchy posturalne i dynamiczne pojawiają się w życiu płodowym, wspomagają proces porodu i w okresie niemowlęcym są potrzebne w celu ochrony życia oraz obrony przed szkodliwym wpływem środowiska zewnętrznego. Rodzimy się z zaprogramowanymi wzorcami ruchowymi, które następnie wykorzystujemy do osiągania kolejnych etapów rozwoju.

MNRI skierowany jest zarówno do dzieci jak i dorosłych, w różnym stanie fizycznym i umysłowym. Techniki pracy ze schematami odruchów w metodzie dr Masgutowej mają za zadanie aktywizację układu proprioceptywnego, przedsionkowego, taktylnego i słuchowo- wzrokowego w celu optymalizacji funkcjonowania i uczenia się.

Terapia Integracji Odruchów Dynamicznych i Posturalnych:

 • uczy prawidłowych wzorców ruchowych potrzebnych do czworakowania, siedzenia, chodzenia
 • poprawia napięcie mięśniowe
 • poprawia koordynację ruchową
 • poprawia orientację w przestrzeni

CZYM SĄ ODRUCHY?

Odruch to genetycznie uwarunkowana automatyczna reakcja układu nerwowego na bodziec sensoryczny (dotykowy, wzrokowy, słuchowy, przedsionkowy, proprioceptywny), która odbywa się w formie odpowiedzi motorycznej.
Jest reakcją układu nerwowego wywołaną przez stymulację receptorów skóry, ścięgien, mięśni, błony śluzowej lub źrenicy. Jest to reakcja na bodziec w środowisku zewnętrznym (dźwięk, światło, dotyk, zapach) lub wewnętrznym (skład chemiczny krwi, aktywność hormonalna, choroba organiczna itp).
Dziecko rodzi się z odruchami, których sens polega na naturalnym przystosowaniu organizmu do otaczającego środowiska tj, odruchami bezwarunkowymi lub wrodzonymi. Odruchy mogą być rozpatrywane jako pewien program pierwotnych ruchów i działań, pozwalających organizmowi przetrwać w danych warunkach (czyli odruchy bezwarunkowe, wrodzone).

CZY ODRUCHY TOWARZYSZĄ NAM PRZEZ CAŁE ŻYCIE?

Odruchy nie zanikają. One dojrzewają. Mamy je rozwinąć. W razie potrzeby lub zagrożenia życia, uaktywniają się i ratują życie.

Odruchy mają chronić i ułatwiać przetrwanie w sytuacji stresowej. Są neurologicznym wsparciem.

Odruchy pojawiają się w życiu płodowym, około 5 tygodnia ciąży, Ułatwiają poród i przejście przez kanał rodny. Później warunkują przetrwanie np. odruch szukania, gdy dziecko szuka piersi.
Ich rozwój i wygaszenie następuje około 2,5-3 roku życia.

DLACZEGO PRACA NA ODRUCHACH JEST WAŻNA?

Ponieważ warunkuje prawidłowy rozwój. Wpływa na kształtowanie ośrodkowego układu nerwowego. Każdy odruch ma swoją podstawową rolę do spełnienia - przygotowuje organizm do następnych etapów rozwoju.

Odruchu niezintegrowane, niewygaszone skutkują:
- opóźnieniem w rozwoju dziecka,
- powolnym procesem uczenia się nowych umiejętności,
- zaburzeniami koordynacji ruchowej.

Zapraszamy do kontaktu: