ADI-R

ADI-R to poszerzony wywiad z rodzicem/opiekunem, którego celem jest zdobycie informacji niezbędnych do postawienia diagnozy dotyczącej spektrum autyzmu. ADI-R jest narzędziem powszechnie stosowanym na świecie i uznawanym za element złotego standardu w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu; często stosowany jest łącznie z ADOS-2. Osoba diagnozowana nie jest obecna podczas przeprowadzania wywiadu. Procedura badania jest w wysokim stopniu wystandaryzowana, aby zagwarantować, że osoba informująca przekaże systematyczny i szczegółowy opis zachowania osoby diagnozowanej.

ADOS-2

ADOS-2 składa się z pięciu modułów (wersji) przeznaczonych dla badanych różniących się wiekiem i poziomem rozwoju ekspresji językowej. Na podstawie obserwacji diagnosta ocenia różne aspekty zachowania, reprezentujące pięć kategorii: język i komunikacja, wzajemność w interakcjach społecznych, zabawa/Wyobraźnia, zachowania stereotypowe i sztywne zainteresowania, inne zachowania odbiegające od normy.  Oprócz danych jakościowych w efekcie badania uzyskuje się wyniki ilościowe w dwu skalach: afekt społeczny oraz ograniczone i powtarzane zachowanie, a także wynik całkowity. Porównanie tego wyniku z odpowiednim dla danego modułu progiem odsiewowym pozwala na określenie, czy zachowanie badanego wskazuje, czy nie wskazuje na zaburzenia ze spektrum autyzmu, a w przypadku najmłodszych badanych (w wieku poniżej 31 miesięcy) – na określenie stopnia, w jakim zachowanie dziecka budzi niepokój. Narzędzie tylko dla dzieci posługujących się językiem polskim.

ASRS

Test jest przeznaczony do pomiaru zachowań związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). ASRS obejmuje szeroki zakres zachowań powiązanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, takich jak problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi. Kwestionariusz ASRS pozwala dodatkowo diagnozować deficyty w zakresie uwagi, czego nie obejmują główne osie diagnostyczne klasyfikacji zaburzeń depresyjnych.

CONNERS

Służy do diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących, takich jak zaburzenia zachowania i zaburzenia opozycyjno-buntownicze. Diagnoza obejmuje różne obszary funkcjonowania dziecka, umożliwiając analizę profilową i dostrzeżenie indywidualnej specyfiki problemów dziecka. Test dla dzieci powyżej 6 lat.

TEST GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

Gotowość szkolna - inaczej dojrzałość szkolna, to po prostu gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole. Oznacza ona, że jest ono na tyle rozwinięte, by móc sprostać wymaganiom stawianym przez środowisko szkolne. Odroczenie obowiązku szkolnego polega na ponownym uczęszczaniu dziecka do klasy "0" mimo osiągnięcia wieku pozwalającego na pójście do I klasy.

WISC®-V,

Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci wydanie piąte to najnowsza wersja najpopularniejszego narzędzia do pomiaru inteligencji. Skala została tak zmodyfikowana, aby pozwalała na uzyskanie pełniejszego obrazu zdolności dziecka. WISC-V® to narzędzie przeznaczone do diagnozy indywidualnej, służące do oceny inteligencji u dzieci w wieku od 6 do 16 lat (6;0–16;11).

SKALA INTELIGENCJI STANFORD-BINET 5 (SB5)

Stanford-Binet  to powszechnie stosowany na świecie, indywidualnie przeprowadzany specjalistyczny test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze w populacji i w szczególności w grupach specjalnych. Test odpowiedni dla badanych w wieku od 2 do 11 lat (w tym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną). Wyniki pełnego badania testem obejmują iloraz ogólny, iloraz werbalny, iloraz niewerbalny oraz wyniki poszczególnych czynników oraz wiek umysłowy. Na świecie test stosowany jest jako jedyny precyzyjnie różnicujący stopnie niepełnosprawności intelektualnej.

IDS-P

Skale IDS-P  pozwalają na wielowymiarową ocenę funkcjonowania dzieci w wieku 3–5 lat. Składają się z 18 testów, które badają inteligencję oraz pięć rodzajów kompetencji: psychomotoryczne, społeczno-emocjonalne, matematyczne, językowe oraz motywację. Mogą być wykorzystywane modułowo. Wyniki pozwalają na obliczanie ilorazów inteligencji (płynnej, skrystalizowanej oraz ogólnej), umożliwiają też analizę profilową.

DSR

Badanie DSR Plus umożliwia diagnozowanie aktualnego poziomu rozwoju, a także wskazywanie słabych i mocnych stron rozwoju dziecka. Pozwala to na wczesne wykrywanie sygnałów nieprawidłowości rozwojowych, identyfikację dziedzin odpowiedzialnych za opóźnienia oraz określanie potrzeb stymulacyjnych. DSR Plus dostarcza również informacji o ważnych dla rozwoju cechach temperamentu dziecka.

Chcesz zapisać dziecko na diagnozę? Nie wiesz, które narzędzie diagnostyczne będzie odpowiednie? Zadzwoń bądź napisz. Podpowiemy.

WOŁOMIN
TEL.: 533 403 400
WARSZAWA
TEL.: 533 335 332