PEDAGOG

Specjalista zajmujący się problemami edukacyjnymi i wychowawczymi dzieci. Terapia pedagogiczna ma za zadanie zmniejszyć deficyty rozwojowe i dać dziecku możliwość do zdobywania nowych umiejętności. Praca pedagoga opiera się przede wszystkim na rozwijaniu zainteresowania otoczeniem, naśladowania, koncentracji uwagi, nauce czytania i pisania, współpracy,  komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej i motywacji do działania.

PEDAGOG SPECJALNY

Głównym zadaniem pracy pedagoga specjalnego (oligofrenopedagoga)  jest całościowe wsparcie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością. Pedagog określa poziom funkcjonowania dziecka, umiejętności poznawczych. Sposób przekazywania treści edukacyjnych oraz ćwiczenia dostosowane są do indywidualnego tempa dziecka. W trakcie zajęć stosuje się różne metody rewalidacyjne, stymulacyjne żeby dziecko nauczyć np. zabawy, aktywności samodzielnej, uwagi wspólnej i krok, po kroku wprowadzać treści edukacyjne odpowiednie do wieku funkcjonowania.

KIEDY DO PEDAGOGA?

trudności w nauce
problemy z koncentracją
brak umiejętności zorganizowania sobie zabawy
zaburzenia wzroku lub słuchu
spektrum autyzmu
niepełnosprawność intelektualna i/lub ruchowa
brak mowy bądź rozwój mowy jest opóźniony

DIAGNOZY PEDAGOGICZNE

DIAGNOZA TRUDNOŚCI SZKOLNYCH
DIAGNOZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ
DIAGNOZA RYZYKA DYSLEKSJI
DIAGNOZA FUNKCJONALNA TESTEM PEP-R
KARTA OCENY CZYTANIA I PISANIA KOCP

CELE TERAPII PEDAGOGICZNEJ:

 • doskonalenie umiejętności czytania i pisania,
 • doskonalenie umiejętności stosowania poprawnej ortografii,
 • rozwój umiejętności matematycznych,
 • praca nad usprawnianiem motoryki małej, w tym grafomotoryki
 • usprawnianie funkcji słuchowo-językowych,
 • poprawa funkcji wzrokowych i orientacji przestrzennej,
 • praca nad poprawą koncentracji,
 • stymulowanie rozwoju poznawczego: pamięć, myślenie, wyobraźnia,
 • stymulowanie rozwoju intelektualnego,
 • rozwój kompetencji komunikacyjnych i społecznych,
 • dostrzeganie mocnych stron dziecka,
 • budowanie poczucia własnej wartości i wiary w siebie,
 • praca nad automotywacją,
 • praca nad obszarami związanymi z niepowodzeniami szkolnymi.

Zajęcia prowadzone są przez pedagoga specjalnego w oparciu o Indywidualne Systemy Komunikacyjne dzieci z wykorzystaniem dodatkowych pomocy z zakresu AAC (komunikatorów, znaków, gestów, komputera, tabletu, programów komputerowych, aplikacji mobilnych)- dla lepszego zrozumienia meteriału edukacyjnego przez użytkownika AAC oraz w celu zwiększenia atrakcyjności zajęć i motywacji dziecka do nauki.